zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Blog

Z nieplanowanymi przerwami w terapii wiąże się większe ryzyko niepowodzenia leczenia niż w przypadku przeoczenia pojedynczych dawek

Z nieplanowanymi przerwami w leczeniu – a nie z przeoczeniem dawki leku – wiąże się większe ryzyko pojawienia się wiremii na wykrywalnym poziomie, sugeruje amerykańskie badanie opublikowane w internetowym magazynie AIDS.

Badacze przeanalizowali wyniki 16 badań klinicznych, stosując System Monitorowania Zdarzeń Przyjmowania Leków (MEMS) do monitorowania przestrzegania zasad terapii oraz aby sprawdzić, który typ nietrzymania się zaleconej terapii miał najwyższy wpływ na wiremię.

„Wzorzec przestrzegania ma różny wpływ na wystąpienie wykrywalnego poziomu HIV” komentują autorzy. „Pominięcie przez kilka dni przyjmowania leków może mieć większy wpływ na wystąpienie wykrywalnego poziomu wiremii, niż pominięcie dawek przez ten sam okres czasu, ale w sposób nieciągły.”

Trzymanie się przepisanej terapii to najistotniejszy czynnik mający wpływ na powodzenie terapii przeciw HIV. Najlepsze wyniki obserwowano w przypadku pacjentów, którzy poprawnie przyjmowali wszystkie lub prawie wszystkie dawki leków, a więc pacjentów zachęca się do dążenia do jak najwyższego poziomu przestrzegania zasad terapii. Nowsze, mocniejsze leki antyretrowirusowe wydają się być bardziej elastyczne i zdają się zachowywać skuteczność przy nieco niższym poziomie przestrzegania zasad terapii.

Nie wiadomo jednakże, czy określone wzorce nieprzestrzegania zasad nie wiążą się z wyższym ryzykiem braku supresji wirusa.

MEMS rejestruje elektronicznie otwarcie pojemnika z lekiem i jest użytecznym narzędziem dla oceny przestrzegania zasad terapii przez pacjenta. System jest w stanie zidentyfikować zarówno pojedyncze przeoczone dawki, jak i dłuższe przerwy w terapii.

Badacze prowadzący badanie US MACH14 przyjrzeli się wynikom 16 badań wykorzystując MEMS, aby sprawdzić, z którym z dwóch wzorców nieprzestrzegania zasad terapii wiąże się wyższe ryzyko niskiej supresji HIV.

Analiza objęła łącznie 1088 osób. Badania prowadzono w latach od 1997 do 2009 roku.

Korzystając z MEMS, badacze oszacowali wpływ częstotliwości i terminów przyjmowana dawki na wiremię.

Dla okresu 28 dni przed każdym oznaczaniem wiremii, badacze oszacowali proporcjonalnie przez ile czasu poziom leków mieścił się w zakresie terapeutycznym. Jeżeli MEMS zarejestrował, że dawkę przyjęto z opóźnieniem wynoszącym trzy lub więcej godzin, uznawano to za pominięcie dawki, lub czas „niezabezpieczony”. MEMS umożliwił również badaczom odnotowanie długości przerwy w terapii.

Ustalono następujące kategorie „czasu zabezpieczonego”: 0 do 25%; 26 do 50%; 51 do 75%; 76 do 92%; oraz 93 do 100%. Długość przerw w terapii wynosiła: 0 do 48 godzin (odniesienie); 2 do 7 dni; 7 do 14 dni; 14 do 21 dni; oraz 21 dni i więcej.

Większość z pacjentów (69%) stanowili mężczyźni, o średnim wieku 40 lat. Około jedna trzecia z nich przyjmowała pierwszy zestaw leków antyretrowirusowych. Połowa z badanych przyjmowała zestawienie leków na bazie niewzmocnionego inhibitora proteazy, 14% było objęte terapią na bazie NNRTI, 8% przyjmowało wzmocniony inhibitor proteazy, a 27% leki innego typu.

Analiza objęła 3795 pomiarów wiremii. Około 38% z nich pokazywało poziom wykrywalny (powyżej 400 kopii/ml).

Średnio leki we krwi badanych były na poziomie terapeutycznym przez 56% czasu. Średnia najdłuższa przerwa w terapii wynosiła siedem dni.

W porównaniu z poziomem przestrzegania wymagań terapii w zakresie od 93 do 100%, „czas zabezpieczony” w kategorii 0 do 25% powiązano z trzykrotnym wzrostem wiremii na poziomie wykrywalnym (iloraz szans = 3,22; 95% przedział ufności, 2,48-4,19). Przestrzeganie zasad terapii na poziomie od 26 do 50% również powiązano ze znaczącym wzrostem ryzyka wiremii na poziomie wykrywalnym (iloraz szans = 1,68; 95% przedział ufności, 1,28-2,22). Przestrzeganie reżimu poniżej 93% powiązano z nieistotnym trendem w kierunku wzrostu ryzyka wykrywalności.

Przerwy w terapii powiązano z jeszcze większym ryzykiem wystąpienia wiremii na poziomie wykrywalnym. Ryzyko wzrastało wraz z długością przerwy i było najwyższe w przypadku osób, które przerwały przyjmowanie leków na 21 dni lub dłużej (iloraz szans = 3,65; 95% przedział ufności, 2,77-4,81). Jednakże przerwa trwająca od 7 do 14 dni została powiązana z podwojeniem ryzyka wystąpienia wiremii na poziomie wykrywalnym (iloraz szans = 2,06; 95% przedział ufności, 1,58-2,68).

„W niniejszym badaniu stwierdzono wyraźne powiązanie z dawką, z każdym kolejnym tygodniem przerwy… ryzyko było statystycznie istotne, rozpoczynając od przerw pomiędzy 7 a 14 dni,” zaobserwowali autorzy. „Nie sugeruje to, że krótsze przerwy są bezpieczne. Nasze dane nie podają tolerowanej dolnej granicy.”

W przypadku osób przyjmujących terapię na bazie NNRTI prawdopodobieństwo, że okazjonalne przeoczenie dawki może doprowadzić do wykrywalnej wiremii było wyższe, niż w przypadku osób przyjmujących zestaw zawierający wzmocniony inhibitor proteazy.

Badacze przeprowadzili dalszą analizę wykluczającą osoby najściślej przestrzegające zasad leczenia (powyżej 95%), jak również osoby najmniej przestrzegające zasad leczenia (poniżej 5%). Pokazała ona, że przestrzeganie zasad na dowolnym poziomie poniżej 93%, jak również każda przerwa trwająca dłużej niż 48 godzin, wiązała się ze znaczącym wzrostem ryzyka pojawienia się wiremii na poziomie wykrywalnym.

„Badania w przyszłości powinny skoncentrować się na indywidualnych, interpersonalnych i strukturalnych determinantach kolejnych przeoczonych dawek oraz oszacowaniu działań ukierunkowanych na poprawę przestrzegania zasad” sugerują autorzy. „Komunikacja pomiędzy pacjentem i lekarzem powinna koncentrować się na zasadach przyjmowania leków i pracować nad skróceniem i wyeliminowaniem przerw w terapii.”

Michael Carter

Opublikowano: 4 maja 2012 r.

KiepskieTakie sobieMoże byćBardzo dobreSuper (Jeszcze nie oceniony)
Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |