zPlusami.pl Jedyna taka społeczność

Regulamin korzystania z serwisu zPlusami.pl

Spis treści:

§ 1. Słowem wstępu
§ 2. Definicje
§ 3. Podstawowe zagadnienia
§ 4. Rejestracja i uczestnictwo w serwisie
§ 5. Usługi
§ 6. Blokowanie, usuwanie kont i danych Użytkowników
§ 7. Prawa własności intelektualnej
§ 8. Reklamacje
§ 9. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
§ 10. Zmiany Regulaminu.
§ 11. Załączniki

§ 1. Słowem wstępu

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma na celu uporządkowanie zakresu działalności Serwisu internetowego zPlusami.pl znajdującego się pod adresem internetowym zPlusami.pl, jak również określenie odpowiedzialności zarejestrowanych Użytkowników i jego Administratorów.
Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, do momentu wyrażenia zgody i akceptacji jego wszystkich postanowień nie może on podejmować żadnych czynności uczestnictwa w serwisie prócz komentowania Bloga Administratora.

§ 2. Definicje

Poniżej znajdują się pojęcia używane w Regulaminie razem z ich objaśnieniem:
2.1Administrator – Administratorem i właścicielem serwisu jest Wise Arkadiusz Basiuk  świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
2.2Baza Kont (Profili) – Zbiór danych Serwisu takich jak zdjęcia, dane kont, dyskusje, blogi itp. zbierane i przetwarzane przez system informatyczny w celu świadczenia usług przez Administratora.
2.3Konto – Dostępne tylko dla użytkownika miejsce w serwisie za pomocą którego ma możliwość wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych konta.
2.4 Login – Unikatowy nazwa identyfikująca Użytkownika przypisywany podczas rejestracji Konta w Serwisie.
2.5 zPlusami.pl – Serwis internetowy funkcjonujący pod adresem zPlusami.pl
2.6 Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
2.7 Poczta – elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.
2.8 Profil – strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.9 Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
2.10 Serwis – społecznościowy serwis zPlusami.pl, figurujący pod adresem internetowym http://zplusami.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, dyskutowanie, zawiązywanie znajomości, prowadzenie Bloga oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
2.11 Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
2.12 Użytkownik Konta – Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta w Serwisie i korzysta z niego lub może korzystać z niego.
2.13 Blog – Dziennik internetowy prowadzony przez Użytkownika.
2.14 Moderator - osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku w Serwisie i kontrolowanie wypowiedzi innych Użytkowników i Gości, aby wszystko było zgodne z Regulaminem. Decyzje Moderatorów podejmowane są w sposób subiektywny. Ich decyzje nie podlegają dyskusji.
2.15 Gość – Osoba nie będąca Użytkownikiem jednak przeglądająca dostępne dla Gościa zasoby Serwisu, Blogi udostępnione publicznie przez Użytkowników.

§ 3. Podstawowe zagadnienia

3.1 Właścicielem Serwisu jest Wise Arkadiusz Basiuk, Szegedyńska 5A/28 Warszawa, NIP: 118-155-61-43
3.2 Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania kontaktów pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
3.3 Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej email oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików “cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
3.4 Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
3.5 Baza Kont podlega ochronie prawnej, a Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Kont jest Wise Arkadiusz Basiuk każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §6 niniejszego Regulaminu.
3.6 Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność:

 • strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików “cookies”. Pliki “cookies” to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików “cookies” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików “cookies” (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików “cookies” ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję wyloguj dostępną w Serwisie

§ 4. Rejestracja i uczestnictwo w serwisie

4.1 Serwis zPlusami.pl został stworzony w celu ułatwieniu Użytkownikom wymiany informacji za pomocą najlepszych rozwiązań, spełniających najwyższe wymagania i potrzeby. Nasi użytkownicy mają możliwość porozumiewania i wyrażania się za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu. Mają mozliwość prowadzenia swoich dzienników, uczestniczenia w dyskusjach publicznych na łamach Serwisu.
4.2 Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem konta email Użytkownika i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Jak korzystać z zPlusami.pl.
4.3 Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Użytkownika o danym Loginie zarezerwowanym dla tylko dla tej osoby w Serwisie.
4.4 Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim, bez wyraźnej zgody Administratora.
4.5 Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 • wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
 • Powyższe nie dotyczy następujących danych:
  • adres e-mail;
  • hasło do Konta;
  • kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Wise Arkadiusz Basiuk wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu.
 • wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez adresu email). Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych renomowanym partnerom biznesowym Administratora w celach określonych powyżej;
 • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych.

4.6 Udostępniając Dane w Serwisie, Użytkownik:

 • oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 9, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji)
 • oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;
 • zrzeka się wszelkich roszczeń względem Serwisu i jego Administratora z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Serwisu bez podania przyczyny) zamieszczonych przez niego treści.
 • zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.

4.7 Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
4.8 Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości, nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu lub przekroczy udostępione dla użytkownika miejsce na serwerze.
4.9 Użytkownik może usunąć Konto, co spowoduje całkowite usunięcie Strony Użytkownika w Serwisie , Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny i niemożliwy do ponownej rejestracji, a Użytkownik straci możliwość korzystania z usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej, nie będzie można również dokonywać wpisów w Grupach i Tablicach innych Użytkowników itp.).
4.10 Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez Serwis, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

 • rozpowszechnianie treści pornograficznych;
 • uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
 • rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
 • podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
 • publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

§ 5. Usługi

5.1 Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach – składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili, przeglądaniu Stron Użytkowników, przeglądaniu i komentowaniu Blogów innych Użytkowników, redagowanie swojego Bloga w tym również zamieszczanie w nim zasobów innych niż fotografie itp.
5.2 Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Kont i inne) oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
5.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
5.4 Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych Usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
5.5 Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach.

§ 6. Blokowanie, usuwanie kont i danych Użytkowników

6.1 W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika, Blog lub możliwość dokonywania wpisów w Serwisie i inne), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
6.2 Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Kont, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:

 • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.
 • Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
 • Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
 • Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem.
 • Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.

§ 7. Prawa własności intelektualnej

7.1 Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, prawa, tytuły, udziały, konta użytkowników oraz pozostałe prawa wszelkiej innej własności intelektualnej związane z Usługami należą do Serwisu zPlusami.pl. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług zPlusami.pl do celów innych niż te ściśle związane z działaniem serwisu w sposób określony niniejszym Regulaminem.
7.2 Użytkownik potwierdza, że nie zyskuje żadnego tytułu do praw własności intelektualnej Serwisu oraz że nie otrzymuje żadnych praw, ani jednoznacznie wyrażonych, ani domniemanych, oprócz praw wyraźnie nadanych w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Reklamacje

8.1 Czasowe lub stałe zakłócenia w funkcjonowaniu lub niedostępności Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę Moderatorów.
8.2 W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
8.3 Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół Serwisu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
8.4 Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
8.5 Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§ 9. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

9.1 Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Dane (Materiały) przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
9.2 Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
9.3 Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
9.4 Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
9.5 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
9.6 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
9.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za “kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
9.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
9.9 Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
9.10 Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu , udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
9.11 Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
9.12 Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu zPlusami.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
9.13 Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.
9.14 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
9.15 Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email: mail@zplusami.pl lub pocztą tradycyjną na adres zPlusami.pl, Generała Tadeusza Płczyńskiego 32A lok. 6, 01-471 Warszawa.

§ 10. Zmiany Regulaminu

10.1 Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
10.2 Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
10.3 W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
10.4 Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
10.5 Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika i blokadą dostępu do usług Serwisu.

§ 11. Załączniki

11.1 Polityka Prywatności

© 2009 zPlusami.pl All Rights Reserved. Podziękowania
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu
AIDS i HIV
Serwis społecznościowy dla ludzi z HIV i chorych na AIDS. Dołącz do społeczności HIV, AIDS.
AIDS - (Acquired Immunodeficiency Syndrome) - Zespół nabytego niedoboru odporności - Jak zapobiegać, zarażeni HIV, Metody leczenia HIV i AIDS to wszystko w zPlusami.pl
HIV I AIDS to już nie tematu tabu! Nie obawiaj się o tym rozmawiać! Poznaj ludzi takich jak ty i zawiązuj znajomości! Tu znajdziesz wszystko o HIV i AIDS
Do twoje dyspozycji oddajemy - Forum HIV i Forum AIDS. Tematyczne grupy w których dowiesz się i spotkasz wartościowych i pozytywnych ludzi. Grupy AIDS i dużo artykułów o AIDS i HIV.
Polecamy: Wise | Blog IT |